ONE - Kalamita - 30 ta' Marzu 2011
Ninfurmak li tenut kont tal-fatt li l-istazzjon ammetta l-akkuża dwar il-programm Kalamita li xxandar fit-30 ta’ Marzu, 2011 mingħajr kontestazzjoni, ai termini tal-Att dwar ix-Xandir dan għandu jħallas il-penali relattiva ta’ disa’ mija u tletin Ewro (€930) kif stabbilita fil-Ħames Skeda tal-Att dwar ix-Xandir fi żmien xahar mil-lum.