Latest Comm
Rilaxx: Immedjat
Data: 8 ta’ Lulju 2019
PR 13/19

Premjijiet għall-Ġurnalisti Maltin

L-Awtorità tax-Xandir tixtieq tifraħ lill-parteċipanti tal-Malta Journalism Awards organizzat mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin.

L-Awtorità taħdem kontinwament biex ittejjeb il-kontenut tax-xandir kemm bl-applikazzjoni tal-provvedimenti regolatorji li l-istazzjonijiet għandhom l-obbligu li jsegwu, iżda wkoll b’inizjattivi biex jitjieb il-livell tal-lingwa Maltija, b’korsijiet ta’ aġġornament fuq diversi temi, kif ukoll permezz ta’ laqgħat ma’ stazzjonijiet, producers, u ġurnalisti fuq temi li lilhom jikkonċernawhom direttament.

L-Awtorità, bir-riżorsi limitati li għandha twieżen u ssostni mingħajr riserva attivitajiet li jinkoraġġixxu l-ġurnalisti f’ħidmiethom. Għal sena oħra l-Awtorità tax-Xandir reġgħet qed toffri l-għajnuna finanzjarja tagħha għas-settur bil-għan li jiġi ppremjat ix-xogħol ġurnalistiku fuq il-pjattaformi kollha, iktar u iktar illum meta l-midja għaddejja minn perjodu ta’ proċess dinamiku ta’ konverġenza diġitali li jqarreb il-forom kollha ta’ komunikazzjoni.

Għalhekk l-Awtorità tax-Xandir tawgura lil dawk kollha li ġew nominati fid-diversi kategoriji tal-premjijiet tal-ġurnaliżmu Malti u tawgura wkoll li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ikompli jwessa’ l-ħidma tiegħu biex il-professjoni tal-ġurnaliżmu f’Malta tibqa’ tingħata d-dinjità li jixirqilha kemm-il darba l-membri tagħha jħaddnu l-istess aspirazzjonijiet ta’ kredibilità u fiduċja li kulħadd jistenna minnha.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
8 ta’ Lulju 2019Mr Martin Micallef, Chair of the Broadcasting Authority (left) and Mr Yannick Pace (right), Chairperson of the Institute of Maltese Journalists 

Dr Joanna Spiteri, CEO (left), Mr Martin Micallef, Chair (centre) Broadcasting Authority with
Mr Yannick Pace (right) Chairperson of the Institute of Maltese Journalists.


Ċirkulari 9/19

Ċirkulari lill-istazzjonijiet tax-xandir


Jumejn tas-Silenzju


Permezz ta’ din iċ-ċirkulari l-Awtorità tax-Xandir qed tirrileva l-provvedimenti tad-Direttiva li l-Awtorità diġà ħarġet fil-bidu ta’ din il-kampanja elettorali, biex tenfasizza l-ħtiġijiet li l-istazzjonijiet iridu jħarsu fil-jumejn ta’ silenzju, jiġifieri fl-24 u fil-25 ta’ Mejju. Mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari għandkom issibu l-provvedimenti speċifiċi li għandhom x’jaqsmu ma’ dawn il-jumejn ta’ silenzju. Għaldaqstant intom għandkom l-obbligu li taraw li l-ġurnalisti, preżentaturi u produtturi tal-istazzjon tagħkom ikunu mgħarrfa b’dawn il-provvedimenti bl-għan li ma jkunx hemm ksur tal-liġi.

Kif titlob il-liġi u kif dejjem kienet il-prassi, nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Mejju u s-Sibt 25 ta’ Mejju ma jista’ jsir l-ebda xandir li jmur kontra l-provvedimenti tad-direttiva maħruġa mill-Awtorità tax-Xandir. Il-ġranet ta’ silenzju jibdew min-nofsillejl ta’ bejn il-Ħamis u l-Ġimgħa u għaldaqstant kull stazzjon għandu jiżgura li ma jiġux ripetuti programmi li jistgħu jitqiesu li qed jiksru l-provvedimenti relatati mal-jumejn tas-silenzju u li huma indikati fid-Direttiva. L-istazzjonijiet għandhom jaraw ukoll li kull xandira b’kontenut politiku għandha titwaqqaf f’nofsillejl tal-Ħamis u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu konformi mad-Direttivi.

Kull xandir u rappurtaġġ f’dawn il-jumejn għandu jsir b’kawtela, u tagħrif, dikjarazzjonijiet, jew stqarrijiet b’kontenut politiku jew ta’ natura politika ma jistgħux jixxandru. Lanqas mhu permess li stazzjon ixandar storja jew rapport li jkunu dehru fuq sit elettroniku jew fuq midja stampata li fin-natura tagħhom jitqiesu li jiksru il-provvedimenti marbuta mal-ġranet tas-silenzju. Kull stazzjon li jxandar analiżi tal-ġurnali għandu wkoll ikun kawt ħafna b’tali mod li ma jissemma l-ebda kontenut politiku jew kwalunkwe kontenut ieħor, anke jekk dak internazzjonali, li jista’ jħalli influwenza fuq il-votant. L-istejjer mill-gazzetti analizzati fi programmi bħal dawn għandhom jkunu biss stejjer li assolutament mhumiex relatati mal-kampanja elettorali.

Bl-istess mod ma jistax jixxandar reklamar b’xejra politika, inklużi PSA’s, sakemm dawn ma jkunux ta’ natura urġenti jew li għandhom informazzjoni dwar obbligi statutorji. Barra minn hekk fil-jumejn ta’ silenzju m’għandux jixxandar l-ebda crawl fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni li b’xi mod jista’ jiġi interpretat li qed jikser il-provvedimenti tal-ġranet tas-silenzju. Lanqas m’għandhom jidhru listi permezz ta’ caption jew b’mod ieħor bil-kandidati li se jkunu qed jikkontestaw l-Elezzjoni Ġenerali.

L-Awtorità tfakkar li fil-jum tal-votazzjoni huwa permess jiġu mxandra biss il-Mexxejja u d-Deputati Mexxejja/Viċi Kapijiet, Chairperson jew Deputat Chairperson fil-post tal-votazzjoni tagħhom meta dawn imorru biex jivvutaw u mhux permess li stazzjon ixandar xi kummenti (b’mod dirett jew indirett) tal-mexxejja jew uffiċjali oħra tal-partiti politiċi qabel jew wara li dawn jivvutaw. Lanqas mhu permess li stazzjon ixandar żjarat li l-mexxejja jew uffiċjali għolja tal-partiti politiċi jew MEPs jistgħu jagħmlu f’każini, pjazez, toroq jew kwartieri/uffiċini. Dawn iż-żjarat jistgħu jixxandru biss wara l-għeluq tal-postijiet tal-votazzjoni.

F’każ li stazzjon tat-televiżjoni jagħżel li jxandar logo speċifikament għall-ġurnata tal-Elezzjoni Ġenerali għandu jiġi aċċertat li tali logo ma jkunx assoċjat mal-logos jew emblemi użati mill-partiti politiċi waqt il-kampanja elettorali, jew li jintużaw l-islogans li qed jintużaw mill-partiti għal din il-kampanja. Barra minn hekk, l-istazzjonijiet ma jistgħux ixandru d-diski jew innijiet uffiċjali li saru apposta għall-kampanja elettorali.

F’każ li stazzjon ixandar avviż/informazzjoni dwar kif persuna għandha tivvota, dan l-avviż irid jinżamm oġġettiv kemm mil-lat ta’ kitba kif ukoll mil-lat ta’ viżwal. M’għandhom jintużaw l-ebda ismijiet ta’ kandidati, partiti, logos tal-partit jew kulur bil-għan li l-avviż jinżamm newtrali u ma jkunx qed jikser id-Direttiva maħruġa mill-Awtorità. F’każ li fil-jum tal-votazzjoni tixxandar xi statistika ta’ kemm persuni marru jivvutaw, din l-informazzjoni għandha tkun biss dik maħruġa uffiċjalment mill-Kummissjoni Elettorali.

Infakkarkom li ksur tad-Direttiva tal-Awtorità jista’ jwassal għal passi kontra l-istazzjon u għal ksur tal-Liġi Elettorali u għal proċeduri kriminali mill-Pulizija.

Fl-aħħarnett nenfasizza li skont Artiklu 2(c)(i) tal-Ewwel Skeda tal-Att Dwar ix-Xandir, kull stazzjon għandu jżomm rekording ta’ kull programm għal perjodu ta’ 90 ġurnata biex f’każ li d-Dipartiment tal-Monitoring tal-Awtorità jitlob l-istazzjon għal kopja ta’ programm jew trasmissjoni, din tkun immedjatament disponibbli għall-moniteraġġ.


Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
22 ta’ Mejju 2019
Ref 103/03; 3/19

Agħfas hawn għar-Regolamenti li l-istazzjonijiet iridu jsegwu matul il-ġurnata qabel l-elezzjonijiet u dakinhar tal-votazzjoni.


Circular 8/19

Circular to all Broadcasting Stations

BA Directive: Provision of Programme Schedule 
during the Silent Period

I refer to Paragraph 8 of the Broadcasting Authority Directive on Programmes and Advertisements broadcast during the period 15th April to 25th May 2019 and remind you of the requirement to provide by noon of Friday, 10th May a detailed schedule of programmes and advertisements to be broadcast during the silent period, this being the 24th and 25th May 2019. I would point out that the silent period starts just after midnight of the 23rd / 24th May.


The requested information should include the topics and names of participants. Failure to do so would constitute a breach of the Authority’s directive. I therefore urge your kind cooperation so that we can work together to ensure that the law is observed during this delicate time.

Dr Joanna Spiteri 
Chief Executive 
8th May 2019
Ref 103/03; 3/19


Rilaxx: Immedjat
Data: 30 ta’ April 2019
PR 04/19

Direttiva għall-Elezzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, 2019

Bħalma jiġri f’kull kampanja elettorali, l-Awtorità tax-Xandir ai termini ta’ Artikli 15 u 23 tal-Att dwar ix-Xandir, tippubblika Direttiva għall-perjodu ta’ elezzjoni li tkopri l-programmi u r-reklami li jixxandru matul il-perjodu ta’ kampanja elettorali. Din is-sena d-Direttiva maħruġa mill-Awtorità tkopri l-perjodu bejn il-15 ta’ April sal-25 ta’ Mejju. Din id-Direttiva li tkun indirizzata għall-istazzjonijiet tar-radju u tat-televiżjoni hija msejsa fuq prinċipji ta’ imparzjalità li huma riflessi fl-Att dwar ix-Xandir u f’Artiklu 118 u 119 tal-Kostituzzjoni. Din id-Direttiva mehmuża ma’ din l-istqarrija titlob lill-istazzjonijiet biex il-programmi ta’ diskussjoni u ġrajjiet kurrenti fost l-oħrajn ikollhom firxa wiesgħa ta’ opinjonijiet fuq is-suġġett trattat. Id-Direttiva titratta wkoll il-parteċipazzjoni ta’ kandidati għal dawn l-elezzjonijiet bil-għan li tinżamm l-imparzjalità dovuta. Barra minn hekk l-Awtorità rat ukoll li din id-Direttiva tkopri l-jumejn ta’ silenzju.

Fl-istess perjodu u ai termini ta’ Artiku 13 (4) tal-Att dwar ix-Xandir, l-Awtorità tax-Xandir tfassal skema ta’ xandiriet politiċi li jikkonsisti f’dibattiti u fi spots u produzzjonijiet politiċi. Għal din is-sena l-Awtorità ħadmet fuq żewġ skemi separati, waħda għall-elezzjonijiet tal-Paralment Ewropew u l-oħra għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dawn l-iskemi bdew fis-seħħ mis-26 ta’ April sat-23 ta’ Mejju u fihom il-partiti politiċi inkluż ukoll kandidati indipendenti li se jikkontestaw dawn l-elezzjonijiet se jkollhom l-opportunità li jwasslu l-messaġġ tagħhom fid-dibattiti li jixxandru fuq l-istazzjon pubbliku. Dawn iż-żewġ skemi huma mehmuża ma’ din l-istqarrija.

Mario Axiak
Kap Riċerka u Komunikazzjoni
30 ta’ April 2019

Agħfas hawn għall:


Ċirkulari 7/19
Ċirkulari lill-Istazzjonijiet tat-Televiżjoni


Evalwazzjoni tal-Provvedimenti tal-Element Kwantitattiv tar-Reklamar
fid-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Mezzi Awdjoviżivi


Kif ġie ppreżentat f’laqgħa li saret għall-istazzjonijiet tat-televiżjoni lokali fis-26 ta’ Marzu 2019, issa li d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva ġiet adottata f’Novembru 2018, se jibda l-proċess fejn kull stat membru jibda bit-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva. Kif ingħad fil-laqgħa, din id-Direttiva se toffri bidliet f’uħud mill-provvedimenti tal-leġislazzjoni tax-xandir u għaldaqstant l-Awtorità tħoss li, sakemm ikun għadu fis-seħħ il-perjodu ta’ traspożizzjoni, jinbeda studju dwar kif l-implimentazzjoni se tkun qed taffettwa l-industrija lokali tax-xandir.

Għalhekk l-Awtorità ħasset li tpoġġi quddiem l-istazzjonijiet tat-televiżjoni l-provvedimenti tar-reklamar kwantitattivi, liema provvedimenti huma essenzjali għall-operat tal-istazzjonijiet lokali.

Il-provvediment il-ġdid jitlob dan li ġej:-

1. Il-proporzjon ta’ spots ta’ reklamar televiżiv u spots ta’ telebejgħ fil-perjodu bejn is-06:00 u s-18:00 ma għandux jaqbeż 20% ta’ dak il-perjodu. Il-proporzjon ta’ spots ta’ reklamar televiżiv u spots ta’ telebejgħ fil-perjodu bejn is-18:00 u s-24:00 m’għandux jaqbeż 20% ta’ dak il-perjodu.

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal :

(a) L-avviżi magħmula mix-xandar b’konnessjoni mal-programmi tiegħu stess u prodotti anċillari meħuda direttament minn dawk il-programmi jew ma’ programmi u servizzi tal-media awdjoviżiva minn entitatjiet oħra li jappartjenu għall-istess grupp ta’ xandir;
(b) L-avviżi ta’ sponsorizzazzjoni;
(c) L-inklużjoni ta’ prodotti kummerċjali;
(d) Il-frames newtrali bejn il-kontenut editorjali u r-reklamar televiżiv jew l-ispots ta’ telebejgħ, u bejn l-ispots individwali.


Minħabba f’hekk l-Awtorità ddeċidiet li tipproponi lil kull stazzjon televiżiv dan li ġej:-

• L-istazzjon jagħżel tlett ijiem li jkunu kkommunikati minn qabel lill-Awtorità sabiex f’dawn it-tlett ijiem titħaddem din ir-regola ġdida t’hawn fuq.
• Dawn it-tlett ijiem mhux neċessarjament ikunu jsegwu.
• Din il-proposta mhijiex obbligatorja u l-istazzjon jista’ jibqa’ miexi mar-regoli preżenti.
• Dawn it-tlett ijiem jistgħu jintużaw sal-aħħar ta’ Settembru 2019.

B’dan il-mod kemm l-industrija kif ukoll l-Awtorità jkunu jistgħu jibdew jieħdu l-ewwel indikazzjonijiet dwar l-effetti li dan il-provvediment jista’ jġib fuq is-settur inġenerali, kemm minn aspett kummerċjali kif ukoll minn aspett regolatorju.

Dr Joanna Spiteri
Kap Eżekuttiv
8 t’April 2019
Ref 15/18


Ċirkulari 6/19


Lill-Istazzjonijiet Kollha tar-Radju u Televiżjoni


Mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari għandkom issibu Direttiva maħruġa mill-Awtorità tax-Xandir ai termini ta’ Artiklu 15 tal-Att Dwar ix-Xandir li tkopri l-perjodu 15 t’April sal-25 ta’ Mejju 2019.

Nitlobkom biex tali direttiva tiġi kkomunikata lill-producers kollha li jaħdmu mal-istazzjon tagħkom.

Dr Joanna Spiteri 
Kap Eżekuttiv
5 t'April 2019

Agħfas hawn biex tniżżel kopja.