ONE - Sajf ma’ Gaffiero - 13 ta' Settembru 2013
L-Awtorità kellha quddiemha akkuża fil-konfront ta’ ONE dwar il-programm Sajf ma’ Gaffiero li xxandar fit-13 ta’ Settembru, 2013 fejn ġie allegat ksur ta’:

i) paragrafu 4 tat-Tielet Skeda tal-Att Dwar ix-Xandir minħabba l-assoċjazzjoni tal-parti informattiva ma’ dik reklamatorja;

ii) paragrafu 25 tal-Kodiċi tax-Xandir Dwar il-Protezzjoni tal-Minuri għall-mod kif kienu libsin il-minuri li dehru waqt il-programm;

iii) paragrafu 6.2 tal-Ħtiġijiet Dwar Standards u Prattika Dwar it-Tmexxija ta’ Kompetizzjonijiet u l-Għoti ta’ Premjijiet peress li ma ngħatax il-valur ta’ vawċers imqassma fil-programm.

L-Awtorità semgħet lill-Kap Eżekuttiv u lil Ms Ruth Vella Micallef, Senior Manager Broadcasting tal-istazzjon u lis-Sur Ivan Gaffiero, Produttur tal-programm, f’seduta li nżammet fil-5 ta’ Novembru, 2013.  

Minn naħa tagħha Ms Vella Micallef ikkontendiet li dwar il-parti tal-akkuża li kienet titratta l-assoċjazzjoni bejn reklamar u kontenut ma kienitx qed taqbel mal-akkuża fis-sens li l-preżentatur ma kienx qed jistieden lit-tfal għax-shows tiegħu iżda għall-programm televiżiv, u għaldaqstant l-element reklamatorju kien ineżistenti.  Dwar il-parti tal-akkuża li kienet tirrigwarda l-vawċers Ms Vella Micallef qalet li filwaqt li kien minnu li tul il-programm ma ngħatax il-valur ta’ xi vawċers, madanakollu dan l-aġir ma kienx intenzjonat u kien riżultat ta’ nuqqas ta’ konoxxenza tar-regolamenti minn naħa tal-preżentatur.  Dwar il- parti tal-akkuża li kienet titratta l-parteċipazzjoni ta’ minorenni u l-ilbies tagħhom Ms Vella Micallef stqarret li dan l-element kien wieħed suġġettiv ħafna u fl-opinjoni tagħha kien jagħti lok għal interpretazzjoni. 

F’dan l-istadju s-Sur Gaffiero qal li l-ħsieb wara din il-produzzjoni kien wieħed ġenwien u bl-ebda mod ma ried li ssir ħsara lill-parteċipanti.  Żied li kien minnu li fil-programm indikat dehru tfal b’kostumi bi stil tal-Hawaii, madanakollu t-tfal kollha li ħadu sehem kienu akkumpanjati mill-ġenituri tagħhom li saħansitra kienu jinkoraġixxu lill-istess produttur jinkludi lill-uliedhom fl-imsemmi programm.  Żied li l-parteċipazzjoni ta’ tifla partikolari kienet instigata minn omm l-istess tifla in vista ta’ issues familjari li kienu imorru lil hinn mill-programm in kwistjoni.  

L-Awtorità filwaqt li ħadet konjizzjoni tas-sottomissjonijiet tal-partijiet inkluż is-sensittività ta’ elementi fil-programm li kienu jittrattaw l-espożizzjoni ta’ minuri b’ilbies ritenut mhux xieraq, innutat il-ġenwinità tal-produttur u n-nuqqas ta’ għarfien tal-obbligi legali, madanakollu in vista ta’ dan irriaffermat il-pożizzjoni tagħha diġà espressa fil-passat li fejn tidħol il-protezzjoni tal-minuri l-produtturi kellhom joqgħodu ferm attenti sabiex tkun evitata kwalsiasi possibilità ta’ esplojtazzjoni.  L-Awtorità saħqet mal-istazzjon u mal-produttur li dawn għandhom jaderixxu b’mod sħiħ mal-obbligi legali u filwaqt li ikkonfermat li l-ksur tal-paragrafu 25 tal-Kodiċi tax-Xandir Dwar il-Protezzjoni tal-Minuri fil-fatt irriżulta in vista taċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ iddeċidiet li tissospendi s-sentenza għall-ħlas tal-penali relattiva għal perjodu ta’ sitt xhur.

18 ta’ Novembru, 2013