[12/20]
Enter your Text Here

 

 

 

Laqgħa  07/20

 

 

 

Laqgħa għall-Management :  It-Tnejn 7 ta’ Settembru, 2020

 

Post :  BA Board Meeting

 

Ħin :  09:00

 

 

 

 

  • Approvazzjoni tal-Minuti
  • Rapport dwar il-viżjoni tal-Awtorità – Pjan ta’ ħidma
  • Affarijiet oħra

 

Dr Joanna Spiteri                                                                                       4 ta’ Settembru, 2020

Kap Eżekuttiv

 

 

 

 

Minuti

Azzjoni

Data

  1. 1.     Approvazzjoni tal-minuti

Il-Minuti ġew approvati u ma kienx hemm korrezzjonijiet.

 

 

 

  1. 2.     Affarijiet mill-minuti

Kap ta’ Riċerka u Kommunikazzjoni -Terminazzjoni

Il-Kap Eżekuttiv spjegat li t-termination ta’ Mario Axiak kienet sal-31 t’Awwissu imma kien għad fadal 7 ġranet vacation leave.  Il-Kap Eżekuttiv saħħqet li t-termintion letter hemm bżonn li tinkludi fiha il-passwords u l-email addresses tas-social media kollha li kien qed juża. Għalhekk ser isir meeting ma’ Mario Axiak il-ħamis (10 ta’ Settembru) biex ikunu ċċarati dawn l-issues filwaqt li l-account Info li bħal issa għandhom aċċess għalih il-Kap Eżekuttiv u Sonya, tkun tista’ taċċessah ukoll Joanne Muscat.

Il-Kap Eżekuttiv qalet li bħalissa Mario Axiaq qed jiffinializza l-Audience Survey ta’ Lulju u ser ikun qed ikompli dan meta jigi fl-Ufficcju u juri lill-Joanne Muscat kif ikun qed janalizza d-data. 

Ic-Chairman staqsa kemm ser idum dan il-proċess biex jittlesta u min ser jippublikah.

Il-Kap Eżekuttiv qalet li suppost dan ser ikun lest bejn it-tieni jew it-tielet ġimgħa ta’ Settembru u ser ikun ippublikat mill- Awtorita’. 

 

Chris Attard staqsa dwar future surveys.

Il-Kap Eżekuttiv qalet li kien maħsub li s-survey ikun ftiit differenti – anki foris ma xi service providers ġodda.  Hemm meeting għal ġimgħa d-dieħla mal-Melita jew ma statistician. Hemm meeting scheduled ukoll mal-NSO wara dak tal-Melita filwaqt li kien diġa sar meeting mal-GO, biek b’hekk inkunu nafu x’possibiltajiet hemm u naraw l’Awtorita’ xi jkollha bżonn.

 

Il-Kap Eżekuttiv qalet li bħalissa qed isiru erba’ surveys fis-sena imma jista’ jkun li l-Awtorita’ tagħażel li tmur għal-tliet surveys fis-sena.

Daniel Delia rrimarka li fir-rigward tal-Melita d-data hija biss Televixin u għalhekk x’se jkun qed isir fir-rigward tar-radju. 

Il-Kap Eżekuttiv qalet li dik hija xi ħaġa  oħra li trid tiġi diskussa.

 

 

Ic-Chairman staqsa dwar il-problema li kien hemm mal-NSO.

 

Il-Kap Eżekuttiv qalet li dan seħħ minħabba li il-kuntratt mal-NSO għalaq u dawn baqgħu għaddejjin bix-xogħol.

Ic-Chairman għalhekk insita biex jigi stabbilit li kull kuntratt - jgħaddi għand Daniel Delia qabel ikun finalizzat.

ITProject Manager

Chris Attard spjega li l-istock take tas-sitwazzjoni ma laħaqx ilestih sa Awwissu imma skond hu qed jara li hemm xi proġetti oħra bħal: Mapping għal Audience Data; ħafna applications mgħandhomx backup – nuzawħ ukoll restore għal backups; oracle system diskussa ma Randolph, trid tkun updatet imma ma l-oracle provider mgħadux għand il-megabyte u issa qedin STM – 4 things li qed ikun .

 

Daniel Delia qal li meta sar l-oracle wara ftit beda jingħad li ma kienx hemm bżonnu.

Randolph Micallef issuġġerixxa li jew tiġi upgraded is-sistema jew tibdel is-sistema kollha. Hu issuġġġerixxa wkoll li minflok tiġi modifikata is-sistema, din tkun scrapjata u tiġi discussa sistema oħra ġdida. 

 

Il-Kap Eżekuttiv qalet li l- capturing huwa wkoJll important,  minflok il-mapping of data specjalment  jekk id-direttiva tkun implementata mill-aktar malajr. Randolph Micallef issuġġerixxa biex isir meeting ma Chris biex ikun updated fuq dan.

 

 

 

  1. 3.     Rapport dwar il-viżjoni tal-Awtorità – Pjan ta’ ħidma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Affarijiet oħra

 

 

 

 

Health policy minhabba li ghadu ma sarx – imma

 

CEO

 

Termination till 31st of August. Kine hemm leave u ser tinghata 7 days leave re Kap ta Ricerka u Communiac.

 

Termination letter will include password and email address.  Mhux car imma ser ikun hemm meeting il-Hamis li gej, .  L-Info bhal issa qed isiru minn

 

Jiffinializza l-Audience Survey ta Lulju u li jkun qed ikompli dan.  Meta jkun hawn biex meta jigi

 

Second or third week of September ikun ippublikat – Nippublikaw l-Awtoria’. 

 

Chris Re future surveys.

 

CEO kien mahsub li jkun ftiit differenti – anki ma xi service providers godda.  Hemm meeting set for next week, jew with a statistician, Meeting Scheduled with NSO after the Melita .  Meeting with GO,  CEO said NSO discussed also

 

Hemm possibilita’ requirements

CEO

This is what we need but the idea – will be the same

But with serveys to check

 

Jista jkun li ma mmorrus for 3 surveys per year. 

Daniel with regards to melita (TV only) re radio what will happen.  CEO said dik hija opportunita ohra li trid tigi Diskussa.

 

Chair kenna problema mal NSO, CEO said li diin

 

Chairmain, insita li din tkunWe have to establish that every contract – must go through Daniel

 

Gharghur Chris – Qed ni,xu fuq il=SHIELDs report,  Torri u sit.  Qed nistennew rispostsa ta Charles Ellul.  Ilna nistennew reiposta fuq Health and Safety on site – issues fuq struttura, Perit tkellem fuq it-torri.  Chis qal li hemm bzonn forsi torhog tender.  SITI alternattivi ghat-Torri,  L0-wtorita nhija minhabbamaintenatne..studying feasoaobility ;out site forsi third site in Gozo.  Trying for backsup site without

 

HEmm hafna xol imma three sites.nd

 

Chair meeting with Shield is on next Wednesday – to discuss action plan u costs a fini ta budget from a security perspective, rough estimate biex jissewwa t=Torri,

 

Present Chris Xuereb, David and John remotely.  Chris should be with laptop.

Chairman re Generator.  Waiting for contract and delivery.  Daniel said li qabel

 

Norman qed jirrispondi li ghandu bzonn update of contract.  But according to CEO dan kien diga intbaghat by hand.  We are awaiting for this part of contract.  And then we start with Nexox.  We are currently awaiting contract from Lawyer.  Chairman kif ser jghamel dan l-issue fil board.  CEO spoke to Prof Refalo who had to receive by Monday.

 

Kif ikollu data – Chairman will call meeting with users.

 

Prof refalo – re kawza u affidavit.

 

Daniel, clarifications were sent u suppost published.  Hemm sat-28miftuh. Miftuhin sat-28 kollox online.  Then the evaluation abbazi ta’ prezz.  Ma tistax izzommom milli jghamlu sub-contracting.

 

Question Chris – professional services jista

 

Cotnract notices

 

AVMS Update

 

Randolph – peter sent to meet a meeting for the 16th September, u board meeting filghodu.  L-Amenda dwar ix-xandir biex ikun exkluz l-online.  Biex jigu

Kif ser ikun maghmul il-qafas ta min ser inkun ma dawk li ser jrregolaw. Il-Kumitat Parliamentari.  Jekk ma tgahddix sa settembru, ikun hemm infringement.  Mark Vassallo ikkonferma li ser tghaddi sa Settembru.  Politikament, ghadhom ma rrealiggawx .

 

Chris staqsa kif ser ikun u bzonn capturing system li forsi jkun hemm bzonn.

CEo qed tghaid li hemm bzonn li jkun hemm

 

Chris issugerixxa li jsir meeting biex nghidu x’irid ikun hemm bzonn.  L-Online biss sistemi li jkun hemm bzonn.  Naraw x’inhuma r-requirements u x’hemm bzonn.  Timestock kif tista tkun automated. Laqgha din-il=gimgha.

 

BA Week

Quotations

 

CEO Pjan ta Hidma fit-29th September ,  Habbru li Ghamlet xi haga biex johorgu l-guidelines

 

Press call,

 

BA Training radio, qer nikkuntatjaw – forma ta’ webinar biex ikun possibli  webinar wer niddiskutu.

 

Lunch with Staff – Farewell

 

Chairman qal li irridu jkunu attentati, minhabba l-attakki irridu inkunu preparati. 

Chamber said bidlu l-istatut, u kien hemm 250 online.  Presiden, DG, 2 avukati. Fil-verita mistoqjisiet.

Chris, issuggerixxa, li jsir staff meeting biex ikun involut l-istaff kollu. 

 

Chaiman,  Other matters, nirrevedu xi mizuri, Chris.

 

Circular, to issue health certificate,

Daniel, qal li diga kien hemm kazi.  Chairman, qal li t-tabib ma jigix.  Imma f’kaz li jekk xi hadd ghandu d-deni. 

Randolph issugerrixxa li jrid ikun formulat

Daniel ser jifformula c-cirkulari

 

Chairman, qal li jekk jigi xi hadd li jkun hemm.

 

CHAIRMAN re

Ser jaghmel meeting

Il-Gharghur Present State u Rimedju li jista jsir

Future Tat-torrijiet

L-AVMS X’inhi u x’nahsbu ahna bhala BA , hemm bzonn iktar niex u spejjez (Daniel irid jara kemm ghandha bzonn )

L-GIO – jekk jaqtaw issa – L-expiry ta’ l-extension in case of election

Dwar legislation imma dan ser ikun infurmat.

Sensitive issue (how the BA sees its role in the next 10 years.

Il-Broadcasting, x’hemm bzonn isir forsi naraw

L-Anniversarju irridu ikun opportunita’ (Check President / Prime Minster) Chairman asked the possibility

Il-President Key note Speech

Kif tista tinbidel il-kostituzzjoni ?

Owen Bonnici il-Ministru

Randolph – il-meeting mal-president jista jkun Agenda Setter but

 

Chairman – two issues

Legislation LS & Act

Composition of the Board

Irridu li Ahna

CEO - Who is the Audience

Chariman can invite the President, and he can say whatever

Fid-diskussjonijiet

 

CEO –Hemm issues li bilfors iridu jqumu mal-

 

Chairman – F’meetings li kellna ma Abela,  u qal li ressaq l-emendi tal-ligi

 

Irridu li at boardlevel

Chris – president can

 

Daniel, il-funzjoni tal-Awtorita’ kien jiddiskuti mal-president.  Mal-Prim ministru niddiskutu il-kostiuzzjoni.

 

Chariman- jsir meeting mal-President u meeting iehor mal -President.  CEO jara

 

Randolph – il-Kumplament tal-Broadcasting Act – u

Daniel – il-bzonn li nkunu naghfu

Akkademja viz-a viz approximately €10,000 but needs much more – Niddeciedu kif ser budget; l-Arkivji librerija – biex ikunu accessibli ghall-pubbliku.

Il-Gvern qal li ser jissejhu kumitat u nistghu nallacjaw l-Akkademja. 

 

L-Input sa Friday short brief notes biex tibghatuh lic-Chairman u CEO

 

Chris queries – hemm strategija li diga tezisti – DAB Chairman told Chris– irid ikun briefed on DRM.

 

Daniel, irid jibda l-estimates ghas-sena diehla, u wara jrid ikun hemm kemm hemm bzonn flus. Towers ghas-sena d-diehla.

 

Chris Xhini l-feasability re garage – Perit Wallace suggested car lift – at ground level tkun imsaqfa u tidhol fil-lift, but had issues with neighbours in the past.  Other options there would need struttura ta’ safety, li tista tkun kontrollata MCCAA approved system.  Options jekk taghamel il-lift jizdiedu l-parking space.

 

Ir-Rampa tista tigi ground level, u lift irid jidhol dritt iktar il-gewwa.  Chairman, qal li dan kollu huwa valla pena biex isir dawn l-affarijiet .CEO L-istudju bhal issa ma jintuzawx imma ghandu potenzjal.

 

Hemm technical options, for possible structures.

 

Chairman, fuq tender building, ninfurmaw il-neighbour.

 

Chris ICT ma lahhaqtux sa August – imma qed nara li hemm progetti Mapping ghal Audience Data, hafna applications mghandhomx backup – nuzawh ukooll restore ghal backups, oracle system diskussa ma Randolph, trid tkun updatet imma ma dan mar oracle provider mghadux megabyte sar STM – 4 things li qed ikun .

 

Daniel, meta sar l-oracle wara ftit bdejna nghidu li ma kienx hemm bzonn,  Randolph issuggerixxa li jew tupgradja jew tibdel is-sistema kollha. Rather than modify, you scrap the whole system to discuss further.

 

CEO capturing huwa ukoJll important – minflok il-mapping of data.  Jekk id-direttiva tkun implementata at the earliest possible. Hemm bzonn .  Randolph issugerixxa li hemm bzonn

Meeting to update.

72 points.

Chairman to Chris a wholistic plan and communication mas-sit tal-Gharghur – u personal free. Daniel personal free  Chairman – jekk qed nahdmu fuq IT plan – li l-programm jekk nixtruh irid jiffoka fuq il-futur ukoll mhux daqsekk biss.

Daniel Tender re security – will be discussed soon

Agornat at 10.39